Artikel 1: Toepassingsgebied
Huidige algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op de relatie tussen FINGO NV (enerzijds en de koper anderzijds. Iedere bestelling van producten en/of materialen en/of diensten door de koper houdt een aanvaarding in van de algemene voorwaarden van FINGO NV. Voor zover de koper over eigen algemene voorwaarden beschikt, zijn deze pas van toepassing als zij voorafgaand door FINGO NV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vervalt om welke reden dan ook, blijven de andere bepalingen onverkort gelden.


Artikel 2: Prijzen
De bestekken en prijsoffertes van FINGO NV zijn slechts 2 weken geldig en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan omwille van redenen onafhankelijk van de wil van FINGO NV (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: een verhoging van de prijs van de grondstoffen, een vergoeding van de invoerrechten of transportprijzen, of een verhoging te wijten aan een koerswijziging of een verhoging die werd doorgevoerd door de leverancier/fabrikant), behoudt FINGO NV het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen en door te rekenen aan de koper. De koper erkent expliciet dat eventuele prijswijzigingen onafhankelijk aan wil van FINGO NV aan hem mogen worden doorgerekend zonder dat dit zal leiden tot een kennelijk onevenwicht tussen partijen. Alle bijkomende kosten van welke aard ook (zoals bijvoorbeeld vervoer, wachturen, BTW, enz.) zijn ten laste van de koper.


Artikel 3: Annulatie
Iedere annulatie door de koper zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot een schadevergoeding, forfaitair begroot op 10% van de waarde van de bestelling, tenzij FINGO NV het bewijs levert van grotere schade. Ingeval van een laattijdige annulatie blijft de koper de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 30 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, wat gelijk gesteld wordt met een laattijdige annulatie door de koper, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.


Artikel 4: Levering
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden FINGO NV niet. Vertraging in de levering niet te wijten aan een fout door FINGO NV geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Tenzij anders bepaald, geschiedt de levering in de magazijnen van FINGO NV en draagt de koper het risico vanaf de ter beschikkingstelling in de magazijnen van FINGO NV.
Artikel 5: Vrijwaring
De producten van FINGO NV zijn gewaarborgd tegen verborgen gebreken, restrictief te interpreteren, gelet op de verplichting van de koper tot een nauwgezet onderzoek van de producten zowel bij inontvangstneming als bij de verwerking ervan. Deze waarborg geldt slechts voor zover onze producten werden aangewend in een juiste toepassing gelet op de aard en de karakteristieken van de constructie. De wijze van aanwending van onze producten kan nooit onze aansprakelijkheid tot gevolg hebben. De door ons erkende of ons ten laste gelegde aansprakelijkheid uit hoofde van zichtbare en/of verborgen gebreken met betrekking tot onze producten, is strikt beperkt tot de herstelling van het gebrek, tenzij wij zouden verkiezen de prijs van het product terug te betalen. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden ziet de koper uitdrukkelijk af van elke andere schadevergoeding.


Artikel 6: Eigendomsoverdracht en risico
Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven zij eigendom van FINGO NV. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper. De goederen worden bovendien verzonden op risico van de koper.


Artikel 7: Overmacht
Wanneer één van de partijen ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, tekort aan grondstoffen e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, wordt de overeenkomst opgeschort zolang deze periode van overmacht duurt. De partij die zich op overmacht beroept, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 3 werkdagen van zodra zij kennis heeft van de situatie van overmacht, schriftelijk op de hoogte brengen. Indien deze periode van overmacht aanhoudt gedurende een periode van 60 dagen of meer, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.


Artikel 8: Ontbinding
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.

Artikel 9: Aanvaarding
De koper is gehouden de geleverde producten met de nodige zorg te onderzoeken en/of te laten onderzoeken. In geval van afhaling wordt elk zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet op precieze manier is vermeld op de laadbon, geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard. In geval van levering franco werf, zullen de partijen de producten in ontvangst nemen alvorens deze af te laden. In geval van plaatsing zullen de partijen de producten in ontvangst nemen alvorens ze in het werk aan te storten. Elke zichtbaar gebrek of niet-conformiteit, die niet op precieze wijze is vermeld op de verzendingsnota, wordt geacht definitief gedekt te zijn en het product volledig aanvaard. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk (per e-mail of aangetekend schrijven naar de zetel van FINGO NV) te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.


Artikel 10: Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 10% op jaarbasis met als ondergrens de wettelijke rentevoet (voor niet-consumenten: De rente zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de Betalingsachterstand bij handelstransacties). Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. Eventueel andere (buiten)gerechtelijke inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle andere facturen van FINGO NV onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien deze de uiterste betaaldatum nog niet hebben bereikt.

Artikel 11: Gegevensverwerking
FINGO NV verwerkt de persoonsgegevens van de koper om redenen van beheer van haar klantenbestand, waaronder inbegrepen het beheren en/of uitvoeren van contracten, de promotie van producten, het beheer van haar schuldvorderingen (met inbegrip van de inning en/of overdracht van schuldvorderingen aan incassobureaus). Voor het beheer van de schuldvorderingen kunnen de door de FINGO NV overgemaakte persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens van derden en/of publieke bronnen om de inning te optimaliseren.

De persoonsgegevens worden verwerkt door FINGO NV, en door derden, waaronder begrepen de commerciële partners, de incassobureaus en tussenpersonen op wie een beroep wordt gedaan voor het beheer van de schuldvorderingen en de bevoegde autoriteiten. De persoonsgegevens van de koper worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

De koper kan toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens of de rechtzetting of schrapping ervan schriftelijk te vragen via e-mail of aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van FINGO NV. Op dezelfde wijze kan de koper zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken.

Indien de koper een klacht heeft omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de koper contact opnemen met FINGO NV of de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren (www.privacycommission.be).


Artikel 12: Betwistingen
De Belgische wet is steeds van toepassing op onze overeenkomsten;
In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het Vredegerecht van Zandhoven bevoegd.